Sing In
 

 
 
 
 
 ค้นหาประวัติการติดตามผู้ป่วย
 
 คลินิก ตรวจสอบ HHC
 
 หอผู้ป่วย ตรวจสอบ HHC
 
 รายงานและสถิติ HHC
 
 สำหรับ Admin
 
 Contact Us
 

ติดต่อเรา
 

 

 
 
ผู้ประสานงาน :
คุณ ระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ
 
 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
 
   
0850409479
 
   
rabieb_nan@hotmail.com
 
       
 
ผู้พัฒนาโปรแกรม :
 นายกิติพงษ์ อะทะจา
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลน่าน
 
   
054710138 ต่อ 3190 หรือ 3257
 
   
sunter.t@gmail.com
 
       
 
 

 

 

???????