No title
เมนู

         เมนูหลัก

 

   หน้าแรก

   ที่มาของโครงการ

   ลงทะเบียนการใช้งาน

   ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

   ระบบจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

   ระบบรายงานสารสนเทศ

   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

   แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

   ติดต่อ - สอบถาม

 

         เข้าระบบ

  www.nanadc.in.th
 

ชื่อผู้ใช้  

  รหัสผ่าน  

 
Webboard
เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุราจร

 ติดต่อ - สอบถาม

  คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

นายเสนีย์   จิตตเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายเกษม   วัฒนธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 

นายพิศิษฐ์   ศรีประเสริฐ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

พล.ต.ต.ฉลองชัย   บุรีรัตน์

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

 

นายนิวัตชัย   สุจริตจันทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

นายธวัช   เพชรวีระ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัยจังหวัดน่าน

 

นายชัยเดช   ฝายนันชัย

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

นายพรศักดิ์   ไทยเจียมอารีย์

ขนส่งจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดน่าน

 

นายเกรียงศักดิ์   เจดีย์แปง

ผู้อำนวยการ สวท.น่าน

นายโปษัณ   เย็นบุตร

ผู้อำนวยการแขวงการทางน่านที่ 1

 

นายภูสิทธิ์  คำร้อย

ผู้อำนวยการแขวงการทางน่านที่ 2

นายหัสนัยน์   โรจวรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน

 

 

 

  ผู้รับผิดชอบประสานงาน

 

นายถนอม   เขียวษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานป้องกันและบรรสาธารณภัยจังหวัดน่าน

Tel. 086-1186779  E-Mail. kes_tn@hotmail.com

 

นายกันจน   เตชนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

Tel. 088-5530034  E-Mail. kanjon@chaiyo.com

 

  ทีมพัฒนาและดูแลระบบ

 

นายปิยะพงษ์   จงรักษ์

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรม) สาขาสูติ-นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลน่าน

 

นางโสภา   อิสระณรงพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลน่าน

นายมารุต   มหายศ

Programmer

โรงพยาบาลน่าน

Tel. 087-7888150  E-Mail. future_m@hotmail.com

 

นายสิทธิโชค   สุภา

Programmer

โรงพยาบาลน่าน

 Tel. 089-6361221  E-Mail. stc_supa@hotmail.com

นายสมบัติ   แก้วจันทร์ฉาย

Programmer

โรงพยาบาลน่าน

 Tel. 081-3471533  E-Mail. nk_butt@hotmail.com

 

นายกิติพงษ์   อะทะจา

Programmer

โรงพยาบาลน่าน

 Tel. 086-3635715  E-Mail. kitipongataja869@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768

 

   ติดต่อ - สอบถาม

ทีมดูแลระบบ   

   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  อ.เมือง จ.น่าน  55000

โรงพยาบาลน่าน (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  อ.เมือง จ.น่าน  55000   

   โทรศัพท์ 086-1186779   อีเมล์ : kes_tn@hotmail.com

โทรศัพท์ 087-7888150   อีเมล์ : future_m@hotmail.com